היטל השבחה הנו תשלום החל על בעל מקרקעין או חוכר לדורות ע"י הוועדה המקומית אשר אישרה תכנית בנין עיר וגרמה לכך לעליית שווי המקרקעין של
בעל הזכויות במקרקעין.

עפ"י עקרונות שמאיים אומדני שווי למטרת השבחה מבוססים על שני צירים?

הציר הראשון הינו למעשה ההשבחה המשקפת עלייה בערך המקרקעין וזאת כאשר שומת ההשבחה מבוססת על הגדרת שווי שוק. דהיינו בעסקה שבין מוכר
מרצון לבין קונה מרצון תוך שמירה על העיקרון הניצול הטוב והיעיל ביותר של הנכס הנישום.


ז"א, גם באומדן שווי המקרקעין "במצב תכנוני חדש" וגם באומדן שווי "במצב תכנוני קודם" יחושב שווי המקרקעין עפ"י המחיר הסביר כי ישולם ע"י קונה
מרצון למוכר מרצון עם כל התנאים המחוייבים בעסקה כזו שתיקרא עסקת מכר מרצון.


הציר השני משקף למעשה את מהות ההשבחה שהינה הרחבתן של הזכויות המוקנות לנכס מכח אישור תב"ע או בדרך אחרת.
מטרת שומת השבחה הינה בחינת מאזן שווי המקרקעין במצבם הקודם כולל חבילת הזכויות הקודמת לעומת שווים במצבם החדש כולל חבילת הזכויות
החדשה.


קיימות שומות רבות בהקשר זה אשר מהוות למעשה מאזני שווי המקרקעין במצב קודם לעומת מצב חדש.

השונות בין השומות נובעת מהמסקנות השונות האפשריות בבחינת שווי חבילת הזכויות בכל אחד מהמצבים אשר נבחן עפ"י מבחן השוק.
הגוף המוסמך בנתינת הרחבת חבילת זכויות הינו ועדות מקומיות אשר "יושבות" במחלקת ההנדסה של כל עיריה מוניציפאלית.

לפיכך, שומות היטל ההשבחה מבוצעות ע"י שמאי הוועדות המקומיות בכל עיר ועיר אשר בוחנים את מאזן שווי המקרקעין בעקבות אישור תב"ע על הצד
"האופטימאלי" למימוש חבילת הזכויות מכח אישור תב"ע או בדרך אחרת.


עם זאת, החוק מאפשר לכל אזרח במדינה את האפשרות להיות מיוצג ע"י שמאי מקרקעין מטעמו בכדי לבחון את מאזן חבילת הזכויות בדרך של מימוש ישים
בפועל עפ"י מבחן השוק ואף להגיש מטעם האזרח השגה מול גובה היטל ההשבחה שקבע שמאי הוועדה.


במצב של חילוקי דעות בין השמאים תגיע המחלוקת בין הצדדים לדיון בפני שמאי מכריע אשר יפסוק עפ"י ניסיונו וסמכותו להכריע בעניין גובה היטל ההשבחה.

משרדנו מטפל במקרים רבים של השגות והפחתות בגין היטל השבחה וקיימים מקרים לא מעטים בהם ניתן להפחית את גובה היטל ההשבחה באופן מלא.

משרדנו נותן שרות אישי לכל אורך הדרך עם ניסיון עשיר בטיפול לקוחות רבים ובלא מעט מקרים קיימת הצלחה בהפחתת היטל השבחה ואפילו עד ביטול החיוב
באופן מלא.

 

לייעוץ או פגישה

לפרטים נוספים או תיאום פגישה, מלאו כאן את פרטיכם או חייגו: 050-8308834

האתר עוצב ונבנה על ידי web4all